Stanovy športového klubu APA Extreme GYM

ČASŤ PRVÁ

Úvodné ustanovenia

 

Klub je dobrovoľné samosprávne združenie osôb bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti. Členom môže byť aj právnická osoba. Je založený na demokratických princípoch a ochraňuje záujmy všetkých svojich členov. Klub je nezávislou organizáciou a má právnu subjektivitu. Je organizačnou základňou pre športovcov a záujemcov o bojové umenie aj pre 
výcvik a prácu s plemenom Kaukazský ovčiak.

ČASŤ DRUHÁ

Článok I.
Názov a sídlo klubu

Názov klubu: APA EXTREME GYM-športový klub
Sídlo klubu: Námestie Mariánske 62
06503 PODOLÍNEC

Zastrešený MMA ASOTIATION SLOVENSKO, FILA, FIFA

Článok II
Členstvo v klube, práva a povinnosti člena

 1. Členom klubu sa môže stať každá fyzická, alebo právnická osoba na základe prihlášky.
 2. Ak člen klubu nedosiahol vek 18 rokov, zastupuje jeho záujmy jeho zákonný zástupca
 3. Členstvo v klube vzniká registráciou prihlášky a jej schválením výkonným výborom
 4. Členstvo v klube zaniká dobrovoľným vystúpením, vylúčením, zánikom klubu alebo úmrtím člena
 5. Člen klubu je oprávnený
  - zúčastňovať sa akcií a podjatí klubu a používať výhody člena
  - zúčastňovať sa členských schôdzí
  - podávať návrhy a pripomienky
  - hlasovať od veku 15 rokov
  - byť volený do orgánov klubu od 18 rokov veku
 6. Člen klubu je povinný
  - dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy klubu
  - chrániť záujmy klubu a jeho majetok
  - platiť členský príspevok
  - svojim chovaním a vystupovaním riadne reprezentovať klub
  - preukazovať zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia, ochrane zvierat, dodržiavať športovú česť

           

ČASŤ TRETIA

Článok III.
Orgány klubu

 1. členská schôdza
 2. prezídium
 3. revízna a kontrolná komisia

Článok IV
Členská schôdza

 

 1. Najvšším orgánom je členská schôdza, právo na jej úcasti má každý člen klubu.
 2. Ustanovjúcu členskú schôdzu zvolávajú členovia prípravného výboru. Ustanovujúca členská schôdza schvaľuje stanovy klubu a ďaľšie základné predpisy.
 3. Členská schôdza sa skladá z členov klubu, výkonného výboru a hostí resp. delegátov bez hlasovacieho práva.
 4. Členská schôdza je uznášania schopná , ak sa na jej rokovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov, s riadne zaplateným ročným príspevkom.
 5. Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak za nich hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 6. Na výročnej členskej schôdzi, informuje výbor o svojej činnosti počas celého roka.
 7. Právomoci členskej schôdze sú:
  • A./ schvaľuje stanovy klubu, ich zmeny a dodatky
  • B./ schvaľuje správu o činnosti a plán činnosti.
  • C./ schvaľuje srávu o hospodárení klubu za uplynulé obdobie a rozpočet klubu.
  • D./ volí a odvoláva riadiace orgány klubu
  • E./ rieši spoluprácu so Slovenskou asociáciou MMA, medzinárodnými asociáciami MMA
  • F./ schvaľuje zánik klubu, alebo jeho zlúčenie s iným občianskym združením

Prezident klubu

 • je štatutárnym zástupcom organizácie a je volený na obdobie štyroch rokov.
 • zastupuje organizáciu navonok
 • môže samostatne podpisovať zmluvy
 • zvoláva  a riadi zasdnutia členskej schôdze
 • zvoláva a riadi zasadnutie prezídia klubu
 • zodpovedá za plnenie uznesení
 • spoločne s dvoma ďaľšími členmi disponuje s finančnými prostriedkami na úcte klubu.
 • na návrh prezídia menuje trénerov a ďaľších funkcionárov a určuje im výšku finančnej odmeny.
 • počas svojej neprítomnosti môže poveriť jedného člena klubu zastupovaním.

Viceprezident klubu

 • je takisto štatutárnym zástupcom klubu a je volený na obdobie štyroch rokov
 • počas neprítomnosti prezidenta klubu preberá jeho právomoci.

ČLÁNOK 5
HOSPODÁRENIE KLUBU

 1. Hospodárenie klubu sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu
 2. Rozsah použitia finančných prostriedkov je schválený členskou schôdzou
 3. Podpisové právo na výber financií má prezident klubu
 4. Majetok klubu tvorí:
  • hotovosť v pokladni
  • hotovosť na úcte
  • cenné papiere a obligácie
  • hnuteľný a nehnuteľný majetok klubu.
 5. Základným zdrojom majetku sú príjmy z členských príspevkov, dotácie, vstupné zo zápasov, podnikateľská a vydavateľská činnosť,sponzorské dary, granty a iné príjmy.

          

ČLÁNOK 6
ZÁNIK KLUBU

Klub zaniká týmito spôsobmi:

 • rozhodnutím členskej schôdze o dobrovoľnom rozpustení klubu
 • zlúčením s iným občianskym združením
 • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o  jeho rozpustení
 • pri zániku klubu ustanoví prezidium likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie klubu.

ČLÁNOK 7
REVÍZNA A KONTROLNÁ KOMISIA 

 • je kontrolným orgánom klubu
 • kontroluje dodržiavanie stanov klubu a hospodárenie s jeho majetkom
 • pozostáva z troch členov volených členskou schôdzou
 • správu o svojej činnosti predkladá členskej schôdzi
 • predseda RKK má právo zúčastniť sa zasadnutia prezídia

 

ČLÁNOK 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Stanovy sú závazné pre všetkých členov klubu.
 2. Stanovy nadobúdajú úcinnost dňom registrácie klubu na Ministerstve vnútra.
 3. Body, ktoré nie sú vedené v týchto stanovách, podliehajú platným Právnym 
  predpisom Slovenskej republiky.
 4. Klub môže vykonávať hospodársku činnost súvisiacu so zabezpečovaním 
  predmetu a  úcelu združenia, ktorá zodpovedá možnostiam komerčného využitia 
  majetku klubu a napomáha tak ďaľšiemu rozvoju a  skvalitňovaniu záujmovej 
  činnosti členov klubu.Jedná sa aj o podnikateľskú činnosť, súvisiacu so 
  zabezpečením a organizáciou športových podujatí.
 5. Činnosť podnikateľského charakteru sa bude vykonávať na základe všeobecných 
  právnych predpisov Živnostenského zákona (č.455/91 Zb.)

 V Podlínci
10.10.2011

Lýdia Jasovská Prezident APA Extremme Gym

Viceprezident APA Extremme Gym